سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز
درباره وبلاگ
  مجتبی[1203]


سلام عشقم مداحی هست ولی درباره چیز دیگه مینویسم معتقدم فقط باید به خدا تکیه کرد فقط خدا
ویرایش
لینک دوستان
ویرایش
پیوندهای روزانه
ابر برچسب ها
امکانات دیگر
گه گذاری به دَرون،گـربنمایی چه خوشَ ستهجرت از روی صـداقت، به رهایی چه خوشَ ستبا وضو، پاک و مُطـــهّر به نمــــــازی زِ نیازدوست را،ازسرِاخلاص سِتایی چـه خوشَ ستدل پُردردِ کســـی دَردفزودن، چه خطـــــاستغــم زِ دلهایِ پُر ازدرد،زُدایی چه خوشَ ستگوشه ی مســــــــجد اگر،عمرتو می گرددطِیگربه مردُم ،نرسد ازتوجفــایی چه خوشَ ستبیــــــنوا را نتوان دیـــــدو، رهاکـــردو برفتگرببــخشی به دلش،برگ ونوایی چه خوشَ ستگر که نومیـــــد ،زِالطافِ خــــــــدا گشته دلیدَرِ اُمیّــــــد به رویَش،بگشایی چه خوشَ ستاِی که در کعــــــبه،طواف ازپِی ِطاعت بکنیطاعت ازرویِ ِصداقت،نه ریـایی چه خوشَ ستدلِ بی درد،زِ انوارِ خــــــدا بی خــــــــبرستدردلت هست اگر،نورِ خـدایی چه خوشَ ستگوشِ سر، نشنود اســــرارِ ســـراپرده ی غیبگردلت بشنود ازغیب،صـدایی چه خوشَ ستخوش مکن دل،که دوصد باغ وعمارت بُوَدتگربه رضوان بُوَدت،نیمه سرایی چه خوشَ ستگـــــر کــــه خواهی،بکشی منّت وگردن بنهیبر دَرِ خانه ی آزاده،گـــــدایی چه خوشَ ستسِـــــــیرِ اَنفُس چوکنی، بی مددِ پیــــــــر مکنطی شود،با کمــــکِ راهنمایی چه خوشَ ستعاشــــــــقان رانبُوَد ما ومنی، در رَهِ عشــــقمعرفت یابی اگر،بی من ومایی چه خوشَ ستسالــــک اَرپای نه، باسر به مُـــــرادش برسدوصل حاصل چوشود، بی سروپایی چه خوشَ ستهفت شــــــهرت چه دَهَــــــد سود، اگرپیمودیدرکِ این نکته، که آخربه کجـایی چه خوشَ ستســـــرِسودایی منصـــــور، هوایـــــــی شده گربِینِ ِسر، باتنِ خاکیش جُـــدایی چه خوشَ ستبنده را ، بندگیَش ، هست مقـــــامی به ســـــزامَرخـــدارا، به خداوند،خـــدایی چه خوشَ ستمَاً مـنِ ِمـــــــانبُوَد کهـــــــنه ســــــرایی زعدمدیدن منــــــــزل آبادِ نهـــــایی، چه خوشَ ستدر رَهِ کعبـــــه ی ما،غیرِ صفا هیـــــــــچ نبودگرکه چون ما،توهم ازاهلِ ِصفایی،چه خوشَ ستما که (دیــــوانه) فارغ،زِ جهـــــانیم ومقــــــامگرتوهــــم،همسفرو همرهِ مایی،چه خوشَ ست...............................................................................ولی ا....شیخی مهرآبادی(دیوانه)اسفند(4 8 )اراک
توسط : مجتبی |   نظر بدهید
      پیامهای عمومی ارسال شده


+ سلام بعد از یک سال اندی آمدم خسته خسته کسی اینجا هست؟


+ آسمانم مال تو ، تو فقط باش کنارم گل من /// دل من تنگ توهه تو کمی بخند ///آری خسته ام وکمی مجنون شده ام تو فقط کمی بخند ///دلم هواتیت کرده با اینکه غریبی...


+ خستم خستم از نوشتن از کسی که نمیدانم کیست و هیچ وقت نیست مگر در ذهن مشوش من که می آید و طوفانی در این تلاطم ذهنم ایجاد می کند و می رود آری خستم دیگر بس است می خواهم که... خدایا خسته ام


+ خیلی وقتا بدون اینکه متنی رو بخونم لایک میزنم تازگیا عکس هم میخوام توی اینستا لایک بزنم نگاه نمیکنم فقط لایکش میکنم شماهم اینجوری هستید؟؟؟


+ دوباره مینویسم از تویی که دلگیرم بهار سبزه ای و منم خزان نگاهت به راه تو نشسته ام زین اگر گذر افتاد زچشم آسمانی و جاده ی خاکی


+ این روزها دلم فقط یاد تو میکند آری فقط یادتو !ولی نمیدانم کی این فاصله ها میرود و من من من میرسم به تو!


+ خدایا..... این روزها...... دلتنگم...... باورکن این یکی دیگرشعرنیست


+ بعضی وقتا اینقدر دلت از یه حرف میشکنه که... حتی نای اعتراضم نداری فقط نگاه میکنی و بی صدا... میشکنی....


+ دگر درد دلم درمان ندارد… مسیر عاشقی پایان ندارد.. مرا در چشم خود آواره کردی.. نگاهت دور برگردان ندارد…


+ دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن... اگر پشیمان شوی غلط هایت را پاک میکنم