شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام بعد از يک سال اندي آمدم خسته خسته کسي اينجا هست؟
{a h=sabooooooo}آيينه سکندر{/a} سلام خوبي ؟ من اسمت رو يادمه شما منو يادت نيست؟
{a h=sabooooooo}آيينه سکندر{/a} چقدر اينجا خالي شده؟
Nikou
سلام.خوش اومدين
سلام خوش اومديد
سلام عليکم خوش اومدين
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top