شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خدايا..... اين روزها...... دلتنگم...... باورکن اين يکي ديگرشعرنيست
YAZD
98/3/4
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top