شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خدايا..... اين روزها...... دلتنگم...... باورکن اين يکي ديگرشعرنيست
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top