شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ ديکته زندگيمان پر از غلط است ولي نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن... اگر پشيمان شوي غلط هايت را پاک ميکنم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top