شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ديکته زندگيمان پر از غلط است ولي نگران نباش خودش گفته قبل از نمره دادن... اگر پشيمان شوي غلط هايت را پاک ميکنم
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top