شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دوباره مينويسم از تويي که دلگيرم بهار سبزه اي و منم خزان نگاهت به راه تو نشسته ام زين اگر گذر افتاد زچشم آسماني و جاده ي خاکي
آخرش قافيه ام تنگ اومد ديگه ولي في البدايه سرودم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top