شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دوباره مينويسم از تويي که دلگيرم بهار سبزه اي و منم خزان نگاهت به راه تو نشسته ام زين اگر گذر افتاد زچشم آسماني و جاده ي خاکي
آخرش قافيه ام تنگ اومد ديگه ولي في البدايه سرودم
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top