شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آسمانم مال تو ، تو فقط باش کنارم گل من /// دل من تنگ توهه تو کمي بخند ///آري خسته ام وکمي مجنون شده ام تو فقط کمي بخند ///دلم هواتيت کرده با اينکه غريبي...
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top