شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ آسمانم مال تو ، تو فقط باش کنارم گل من /// دل من تنگ توهه تو کمي بخند ///آري خسته ام وکمي مجنون شده ام تو فقط کمي بخند ///دلم هواتيت کرده با اينکه غريبي...
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top