شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ اين روزها دلم فقط ياد تو ميکند آري فقط يادتو !ولي نميدانم کي اين فاصله ها ميرود و من من من ميرسم به تو!
*ري را
..
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top