شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اين روزها دلم فقط ياد تو ميکند آري فقط يادتو !ولي نميدانم کي اين فاصله ها ميرود و من من من ميرسم به تو!
*ري را
..
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top